Organigrama

5/5 - (2 votos)

Els òrgans de govern i administració de l’Associació de Comerciants Benetússer estan definits i regulats en el Títol V dels vigents Estatuts.

Òrgans de Govern

Són òrgans de govern de l’Associació:

  • L’Assemblea General
  • La Junta Directiva

L’Assemblea General

L’Assemblea General està composta per tots els membres de l’Associació i serà l’òrgan suprem de la mateixa, i els seus acords adaptats amb arreglo als seus Estatuts, són obligatoris per a tots els seus associats.

El seu funcionament està regulat en els articles 16é al 22é dels Estatus

La Junta Directiva

L’Associació serà gestionada i representada per una Junta Directiva formada per un President, un Vicepresident, un Secretari, un Tresorer i entre un i tres vocals.

La Junta Directiva de l’Associació de Comerciants Benetússer està formada per:

PresidentVicePresidentTresorer
Christian Herrera Gómez
CCS, Grupo Herrera
Francesc A. Molins Company
Molins Òptics
Javier López González

Decoval
SecretàriaVocal 1Vocal 2
Mercedes Aleixandre Yago

Parafarmacia La Botiga Natural
Isabel Gómez

Juchris

José Antonio Parejo Mateos

Benegrés

El funcionament de la Junta Directiva està definit en els articles 23é al 29é dels vigents Estatuts

La Presidència

La Presidència de l’Associació serà elegida i revocada en el seu mandat per l’Assemblea General. El President presidirà aquesta i la Junta Directiva. La seua elecció es farà mitjançant el sufragi lliure i secret.

Les atribucions de la Presidència queden definits per l’Article 30é dels vigents Estatuts.

La Vicepresidència

A la Vicepresidència li “correspondran les funcions de la Presidència quan aquesta, per impossibilitat o absència haja de ser substituïda. Exercirà les funcions que li delegue la Presidència i, a sol·licitud d’aquesta, li auxiliarà en la seua comesa” tal i com queda dit en l’article 31é dels vigents Estatuts.

La Secretaria

Les funcions de la Secretaria de l’Associació de Comerciants Benetússer estan definides per l’article 32é dels vigents Estatuts.

La Tresoreria

Correspon a la Tresoreria “firmar tots els documents corresponents a tresoreria i ser el dipositari de fons de l’Associació de Comerciants Benetússer”. Les seues funcions es troben regulades per l’Article 33é dels vigents Estatuts.

Les vocalies

Serà missió dels vocals “exercir les facultats d’administració de l’Associació de Comerciants Benetússer”. A més, per la seua orde, “les substitucions en els càrrecs respectius de la junta Directiva en cas de malaltia, absència o delegació”. El número de vocalies “serà acordada per l’Assemblea General amb un mínim d’una i un màxim de tres” tal i com queda escrit en l’Article 23é dels Estatuts.

L’Article 34é dels vigents Estatuts regulen el funcionament de les vocalies.

Remuneracions i percepcions econòmiques

El President, vicepresident i la resta d’integrants de la Junta Directiva de la Associació de Comerciants Benetússer no perceben cap remuneració pel seu càrrec. El personal tècnic de l’Associació de Comerciants Benetússer, junt amb el personal eventual de campanyes promocionals, ne són les úniques persones amb remuneració econòmica.


Document actualitzat el 1/01/2022

Vicente Navalón Pardo
Acerca de Vicente Navalón Pardo 750 Articles
Per tradició familiar fuster, per voluntat propia llibrer, per vocació informàtic. Actualment treballe a l'Associació de Comerciants de Benetússer com administratiu e informàtic. Intente tirar una maneta als comerços que tenen interès en digitalizar-se. A més duc un blog dedicat a l'Advaita, no dualitat i temes semblants.

Be the first to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo no será publicada.


*