Ràtios fonamentals que cal tindre en compte.

Ràtios econòmics
Ràtios econòmics
5/5 - (1 voto)

Per saber què està passant en els comptes de la teua empresa és molt important realitzar una anàlisi dels ràtios financers i econòmics.

Què en són?

Els ràtios financers o ràtios comptables són coeficients que aporten dades de mesura i comparació i s’utilitzen per entendre l’estat financer d’un negoci. És a dir, són indicadors clau que hi has de tindre en compte per prendre decisions importants i correctes.

Aquests, tradicionalment, solen analitzar-se en grups homogenis per tindre una visió completa sobre un punt en concret. Normalment es divideixen entre econòmics i financers.

No obstant això, cada empresa ha de decidir quins són els ràtios financers més rellevants per mesurar la qualitat de la gestió i la planificació de l’empresa.

I és que hi ha molts tipus de ràtios diferents i és important saber-los triar. Alguns dels més importants, que han de ser comuns a qualsevol tipus de negoci, són els següents:

Ràtios d’estats financers

Ràtio de liquiditat

El ràtio de liquiditat s’utilitza per mesurar el grau de solvència que té una empresa; és a dir, la capacitat de pagar els seus deutes abans que aquests vencen.

Per a què serveix? Principalment per poder anticipar problemes de “cash flow” (de solvència), per la qual cosa no cal perdre’l mai de vista.

El seu càlcul és senzill: cal dividir l’actiu corrent (drets de cobrament a curt termini, tresoreria, i existències) entre el passiu corrent (obligacions de pagament i compromisos a complir en el curt termini).

⭐️Ràtio de liquiditat = Actiu Circulant / Exigible a curt termini.

Ràtio de tresoreria

Aquest indicador permet mesurar la capacitat d’una empresa per fer front als deutes a curt termini. Es diferencia dels altres en què compara els recursos líquids de l’empresa o els que poden ser-lo en poc temps. És a dir, mesura la solvència més immediata.

Es calcula de la següent manera:

⭐️Ràtio de tresoreria = Disponible + Realitzable / Passiu corrent.

Recordem que el disponible és els diners líquids de l’empresa; el realitzable els béns i drets, deutors o inversions a molt curt termini i el passiu corrent les obligacions i deutes a curt termini. Tota aquesta informació apareix en el balanç de situació.

Ràtio de disponibilitat

Mesura la capacitat que té l’empresa a través del seu disponible per fer front a l’exigible a curt termini. Per tant, com més gran siga dit ràtio major estabilitat financera tindrà l’empresa.

Per a calcular-lo cal fer el següent compte:

⭐️Ràtio de disponibilitat = Disponible / Exigible a curt termini.

Ràtios de rendibilitat econòmica i financera

La rendibilitat d’un negoci és un aspecte clau que preocupa a tot empresari; per tant, aquests dues ràtios han d’estar sempre presents en qualsevol anàlisi.

Ràtio de rendibilitat econòmica

Aquest indicador mesura la rendibilitat que s’obté de les inversions de l’empresa mitjançant el desenvolupament de la seua activitat.

Com es calcula? En aquest cas es relaciona la renda generada, representada pel benefici d’explotació (Benefici Abans d’Interessos i Impostos o BAII), amb els elements causants d’aquesta, els actius.

El càlcul seria el següent:

⭐️Rendibilitat econòmica = BAII / Actiu Total

Ràtio de rendibilitat financera

El ràtio de rendibilitat financera s’encarrega de calcular la rendibilitat que obtenen els amos d’una empresa.

Per això és necessari comparar el resultat de l’exercici (benefici net) amb els fons propis.

⭐️Ràtio de rendibilitat financera = Resultat de l’exercici x 100 / Fons propis

Com més elevat siga, millor per als propietaris.

Ràtios de períodes mitjans de cobraments i pagaments

Quan compres i vens a crèdit és fonamental saber quant tardes a pagar i a cobrar; és a dir, el període mitjà de cobrament i de pagament.

Aquests ràtios et permetran saber si la teua política de cobraments i pagaments és sostenible en el temps. D’aquesta manera, podràs gestionar millor la tresoreria de l’empresa i fer els canvis que siguen necessaris.

El període mitjà de cobrament (PMC) t’indicarà el nombre de dies (en mitjana) que ens tarden a pagar els nostres clients. I el període mitjà de pagament (PMP) et dirà els dies que de mitjana tardem a pagar als teus proveïdors.

Aquests són els càlculs que hi hauràs de realitzar:

⭐️PMC = (Saldo mitjà de clients / Vendes) x 365

⭐️PMP = (Saldo mitjà de proveïdors / Compres) x 365

Hui en dia és comú que aquestes ràtios te les proporcionen el programari de comptabilitat. El ClassicConta, el programari que distribueix l’associació, com no podia ser menys, t’ajuda a conèixer en tot moment l’estat real del teu negoci de una forma ràpida, senzilla i còmoda.

En properes entrades tractarem sobre els valors recomanables que hi han de tindre les ràtios abans detallades.

Vicente Navalón Pardo
Acerca de Vicente Navalón Pardo 678 Articles
Per tradició familiar fuster, per voluntat propia llibrer, per vocació informàtic. Actualment treballe a l'Associació de Comerciants de Benetússer com administratiu e informàtic. Intente tirar una maneta als comerços que tenen interès en digitalizar-se. A més duc un blog dedicat a l'Advaita, no dualitat i temes semblants.

Be the first to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo no será publicada.


*