La inspecció de treball exigirà aquest any que els autònoms amb treballadors disposen d’ un Registre Salarial

La inspecció de treball vigilarà enguany que els autònoms ocupadors tinguen un registre per a demostrar que els seus treballadors i treballadores amb un mateix lloc cobren també el mateix sou.

Registre salarial per gènere
Registre salarial per gènere. Imatge d'arxiu

La inspecció de treball vigilarà més enguany que tots els autònoms amb treballadors al seu càrrec compten amb un registre retributiu per a demostrar que tots els seus empleats i empleades amb un mateix lloc de treball, cobren també el mateix salari.

L’Auditoria Retributiva

El pròxim 14 d’abril, tots els negocis de més de 50 empleats estaran obligats a fer una auditoria retributiva, és a dir, a calcular la possible bretxa salarial en la seua empresa, i justificar les diferències de més d’un 25% del salari entre empleades i empleats que tenen un mateix càrrec. Si bé aquesta novetat no afecta als autònoms amb menys de 50 treballadors, els experts coincideixen que és molt probable que, arran de l’entrada en vigor d’aquest nou Real-Decret 902/2020, d’igualtat retributiva entre dones i homes, la inspecció també vigile més als negocis més xicotets que han de comptar també amb un registre salarial actualitzat.

De fet, segons l’Informe Anual de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, en els pròxims anys no sols es mantindrà l’activitat programada en matèria d’igualtat, sinó que també s’incrementarà el nombre d’actuacions per a comprovar que les empreses obligades compleixen amb el Pla d’Igualtat , i que tots els negocis, siga com siga la seua grandària, compten amb un registre retributiu.

Per això, “és quasi segur que, molt prompte, des de la Direcció General de la inspecció s’active la corresponent campanya per a comprovar que es compleixen totes les obligacions en matèria d’igualtat, inclòs el registre salarial. Això amb independència que els inspectors, quan visitem empreses per qualsevol altre motiu, també puguem requerir-lo, i sancionar en cas que no es complisca amb aquesta obligació”, va explicar als mitjos de comunicació Ana Ercoreca, presidenta del Sindicat d’Inspectors de Treball i Seguretat Social (SITS).

El registre ja és obligatori i la inspecció vigilarà més la seua gestió.La inspecció de treball vigilarà més enguany que tots els autònoms amb treballadors al seu càrrec compten amb un registre retributiu per a demostrar que tots els seus empleats i empleades amb un mateix lloc de treball, cobren també el mateix salari.

El registre ja és obligatori i la inspecció vigilarà més la seua gestió.

El Registre Salarial

L’obligació per a tots els negocis de comptar amb un registre salarial no és nova. El passat 8 de març de 2019 es va modificar l’article 28 del Text Refós de l’Estatut dels Treballadors, que en el seu article 2 assenyala que “l’empresari està obligat a portar un registre amb els valors mitjans dels salaris, els complements salarials i les percepcions extrasalarials de la seua plantilla, desagregats per sexe i distribuïts per grups professionals, categories professionals o llocs de treball iguals o d’igual valor”. Des d’aquell moment, tots els ocupadors, independentment de quants treballadors tinguen al seu càrrec, han de comptar amb un registre salarial actualitzat i a la disposició de la inspecció de treball.

El mecanisme és similar al del registre de la jornada. De fet, van entrar en vigor en el mateix any i tots dos són obligatoris per a tots els ocupadors. No obstant això, i “mentre que el registre de la jornada va ser molt sonat i queden ja pocs ocupadors que no el coneguen, la majoria de xicotets negocis no saben que també han de registrar els salaris dels seus empleats i que, de no fer-ho, s’enfronten a sancions de fins a 6.250 euros. És probable que arran de l’entrada en vigor el pròxim 14 d’abril de l’obligació de fer auditories per a les empreses de més de 50 empleats, també es verifique molt més aquest registre salarial”, va explicar Luis San José, advocat laboralista del despatx AGM Abogados.

A més, igual que ocorre amb el registre de la jornada, en qualsevol campanya de la inspecció, siga quin siga el seu motiu, es pot sol·licitar aquest document. “Ara, per exemple, comença la campanya agrícola a Aragó i farem moltes visites. No sols verificarem que es compleixen les mesures arran del covid, sinó que també podem sol·licitar els rebuts salarials. Si a través d’ells es comprova que pot haver-hi discriminació retributiva per raó de gènere, es pot demanar el registre salarial, i sancionar a l’ocupador si no compta amb ell”, va afegir la presidenta del Sindicat d’Inspectors de Treball i Seguretat Social (SITS).

Com es fa un registre salarial?

L’article 28.2 de l’Estatut dels Treballadors, que es va modificar al març de 2019, assenyala que totes les empreses han de tindre un registre retributiu de tota la seua plantilla, inclòs el personal directiu. L’objectiu d’aquest registre és garantir que tant els treballadors, com la representació legal -en cas d’haver-la- o els propis inspectors puguen verificar de manera senzilla i ràpida les possibles desigualtats salarials entre els empleats amb un mateix càrrec.

Per a això, “aquest registre ha d’incloure els valors mitjans dels salaris, dels complements salarials i de les percepcions extrasalarials de la plantilla i desagregats per sexe. Per a establir aquest registre retributiu caldrà assenyalar degudament desglossades per sexe, la mitjana aritmètica i la mitjana del realment percebut, en brut anual, per cadascun d’aquests conceptes en cada grup professional, categoria professional, nivell, lloc o qualsevol altre sistema de classificació aplicable en l’empresa”, segons va explicar Luis San José, advocat del despatx AGM Abogados.

Així mateix, també cal definir quina part de la retribució correspon al salari base i percepcions extrasalarials. Per tant, segons va resumir l’expert, el registre ha d’incloure totes les percepcions que reben els empleats, ja tinguen caràcter salarial o extrasalarial, amb diferenciació del sexe, classificació professional i la composició del salari sobre la base de:

  • Salaris.
  • Complements salarials.
  • Percepcions extrasalarials.

Una vegada s’hagen assenyalat en el registre aquestes dades, caldrà buscar i reflectir les mitjanes i les mitjanes del percebut pels treballadors. La mitjana correspondria a la divisió entre tots els conceptes salarials quantitatius dividit i el nombre d’empleats que componen aquestes dades. I la mitjana serà la quantia que està en el mitjà, “és a dir si existeixen deu persones que hi ha en un grup professional, la quantia que haurem de reflectir és la que està en el número cinc”, va dir l’advocat de AGM Abogados.

Sancions de fins a 6.250 euros per no tindre registre salarial

Els autònoms que tinguen empleats al seu càrrec i no complisquen amb aquesta obligació en matèria d’igualtat incorreran en una infracció greu recollida en la Llei sobre Infraccions i Sancions en l’Ordre Social (LLISOS). Segons aquesta norma, les infraccions en matèria de relacions laborals i ocupació se sancionaran amb multa:

  • En el seu grau mínim, de 626 a 1.250 euros
  • En el seu grau mitjà de 1.251 a 3.125 euros
  • En el seu grau màxim, de 3.126 a 6.250 euros.

A més, en el cas que la inspecció concloguera que no sols no es compta amb el registre, sinó que a més s’ha incorregut en una discriminació salarial per raó de sexe, la infracció podria ser considerada com molt greu i comportaria multes:

  • En el seu grau mínim, de 6.251 a 25.000 euros
  • En el seu grau mitjà de 25.001 a 100.005 euros
  • En el seu grau màxim, de 100.006 euros a 187.515 euros.

Vicente Navalón Pardo
Acerca de Vicente Navalón Pardo 578 Articles
Per tradició familiar fuster, per voluntat propia llibrer, per vocació informàtic. Actualment treballe a l'Associació de Comerciants de Benetússer com administratiu e informàtic. Intente tirar una maneta als comerços que tenen interès en digitalizar-se. A més duc un blog dedicat a l'Advaita, no dualitat i temes semblants.

Be the first to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo no será publicada.


*